Hopp til innhold

Publikasjoner

Dembra publikasjonen: Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen

Med denne serien ønsker vi å utvide den faglige diskursen rundt hvordan lærere og skolen som helhet kan arbeide med problemstillinger knyttet til marginalisering, gruppefiendtlighet, inkludering, kritisk tenkning og demokratisk danning. Serien baserer seg på bidrag fra forskere og praktikere under de nasjonale Dembra-konferansene som arrangeres annethvert år, samt faglige perspektiver utviklet gjennom Dembras kurs- og veiledningsarbeid.

Dembra-publikasjon nr. 4

2023

Denne utgaven retter søkelyset mot hvordan undervisning i ulike fag inngår i skolens og lærerutdanningens arbeid med forebygging av fordommer, utenforskap og diskriminering. Bidragene i publikasjonen viser hvordan undervisning i matematikk, kroppsøving og engelsk, og bruk av estetiske læringsprosesser i ulike fag, kan bidra til demokratisk danning. Tekstene eksemplifiserer hvordan arbeidet med de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling kan organiseres i disse fagene.

Bilde av forsiden til Dembra-publikasjon om ytringsfrihet

Dembra-publikasjon temanummer: Ytringsfrihet og ytringsrom i skolen

2023

Dette temanummeret av Dembra-publikasjonen er viet ytringsfrihet og skole. Bidragene utforsker hva ytringsfrihet innebærer for skolen, og forholdet mellom ytringsrom, ytringsfrihet og ytringsansvar. Heftet inneholder også praktiske øvelser for undervisningen og for refleksjon i lærergruppen.

Dembra-publikasjon nr. 3

2020

Temaene i årets publikasjon inkluderer ekskluderende språkbruk, forestillinger om norskhet, filosofisk samtale, bruk av VR-briller i undervisning og skolevalgets demokratiske betydning.

Dembra-publikasjon nr. 2

2019

Dette nummeret utforsker ulike faglige aspekter knyttet til utvikling av kritisk tenkning, møte med elever som uttrykker intoleranse, ekskluderende gruppedynamikker og strategier for håndtering av gruppefiendtlighet i klasserommet.

Dembra-publikasjon nr. 1

2016

Dette nummeret tar opp forskjellige aspekter ved demokrati- og interkulturell læring, slik som normkritikk, uenighetsfellesskap og læring om, for og gjennom demokrati.

Rapporter og andre publikasjoner

Å lytte til - og å engasjere seg i fortellinger

Refleksjonsverktøy for arbeid med samiske perspektiver og urfolksperspektiver i lærerutdanningen

I denne publikasjonen deler lærerutdannere fra Universitetet i Sørøst-Norge erfaringer og metoder for selvrefleksjon i møte med samiske perspektiver og urfolksperspektiver. Verktøyet er tenkt som støtte for lærerutdannere og lærerutdanningsinstitusjoner, men vil også være nyttig for andre som ønsker å nærme seg perspektivene som omtales.

Estetiske læringsprosesser mot fordommer og utenforskap

2021, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og Dembra

I heftet kan du lese om grunnlaget for samarbeidet mellom KKS og Dembra, hvem vi er og hva vi gjør. Dessuten inneholder heftet begrepsøvelsen Begrepsøvelse: Hva vil det si? Dramatiser det!

Nordic Dembra (2019)

Strengthening work on democracy and prevention of group hostility, segregation and radicalization in Nordic schools (in English)

Dembra masteroppgaver

Oppgavene er et resultat av et gruppeveiledningssamarbeid mellom ILS/UiO og MF Vitenskapelig høgskole i forbindelse med Dembra for lærerutdanning.

 

10. august-terrorens plass i undervisningen. En kvalitativ studie om lærere i Oslo og Bærum sine forståelser av 10. august-terroren og dens potensiale for elevers demokratiske medborgerskap.

Jonas Dalbakken (2022)

Radikalisering og ekstremisme i skolen. Samfunnsfagslæreres undervisning om og forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Per René Olsen Bysveen (2022)

Forebygging av ekstremisme og terrorisme i samfunnsfag. En kvalitativ studie av hvordan samfunnsfaglærere tolker og arbeider med læreplanens formulering om forebygging av ekstreme holdninger, ekstreme handlinger og terrorisme.

Tora Dalheim og Hannah Angvik Færden (2022)

Black Lives Matter. En kvalitativ studie av et utvalg lærere og elevers oppfatning av rasisme og tematikken Black Lives Matter i skolen.

Saba Arif (2021)

Det mangfoldige klasserommet. En kvalitativ studie av elevers forståelser av og refleksjoner rundt mangfold og privilegier.

Ingvild Gjone Holter (2021)

En demokratisk arv etter 22. juli. En kvalitativ studie av elevperspektiver på Demokratilæring på Utøya.

Catharina Askelund Remman

Hva slags fremstilling av det norske demokratiet kommer til uttrykk i "Demokratilæring på Utøya", og hvilke forbindelser har denne fremstillingen til toneangivende aktørers bidrag i kjølvannet av terroren i 2011?

Pia Amundsen (2020)

Hva kan vi lære av 22. juli? En kvalitativ studie av hvordan lærere og elever underviser om 22. juli-terroren i etterkant av Demokratilæring på Utøya.

Sebastian Kestilæ Berg (2021)

Ei kvalitativ studie av seksualitetsundervisninga i samfunnsfaget på ungdomstrinnet

Sibylla Erikstein (2020)

Skolens rolle i spenningen mellom demokratimandat og samfunnets sikkerhetsrisiko

Sigrid Sævik (2019)

Skolen som arena for å motvirke fordommer, rasisme og diskriminering – en kvalitativ studie av elevperspektiver og erfaringer

Christine Lillethun Norheim (2019)